facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

סנונית

הקרן נוסדה ב-1995 ומתוקצבת ע"י הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה. הקרן מיועדת בעיקר להפקת סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע ובשנים מסוימות גם לתלמידי תיכון הלומדים במגמת קולנוע


מאת: מערכת האיגודים   

מועדים:

הקרן מפרסמת פעם בשנה (לרוב לקראת סוף שנת הלימודים) בקשות לקבלת הצעות.
מועד ההגשה יפורסם באתר האיגודים, אתר הקרן, בעיתונים ובמוסדות הלימוד.

נהלים:


הגשת הבקשות לקרן מתבצעת באמצעות מוסדות הלימוד בלבד. הבקשות נבדקות בעילום שם המגיש וללא שם המוסד הלימודי בו לומד הסטודנט, לכן אין לציינם ע"ג דפי התסריט, הסינופסיס וכו'. תמיכת הקרן ניתנת לשלב הפיתוח וההפקה בלבד. חלק מהסרטים שיקבלו את המימון, ישודרו בערוץ השני ע"פ החלטת הקרן. זכויות השידור הן ברשות הקרן לתקופה של 18 חודש שאחריה תוחזרנה זכויות השידור  לבעל הזכויות בו, גובה ההשקעה שניתן לכל סרט הוא עד 20,000 ש"ח.

תקנון הקרן , הנחיות להגשה , טופס הגשה ותקציב 
(הטפסים נכונים  ל-2007 והם להתרשמותכם/ן בלבד)  

מידע כללי:


כתובת: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, קרן סנונית 2009, בית הדפוס 20, מגדל דונה, קומה 11 ירושלים

טלפון: 02-6557604 פקס: 02-6556241


מייל: tali@rashut2.org.il או ifat@rashut2.org.il
אתר: www.rashut2.org.il


Bookmark and Share