facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות
  • כל חבר איגוד זכאי לקבל פעם בשנה, שעת ייעוץ חשבונאי חינם אצל רואה החשבון של האיגוד - ישראל בוימפלק. הייעוץ ניתן לחברי האיגוד בלבד. בנוסף, חברי האיגוד זכאים לייעוץ חשבונאי במחיר מוזל אצל רואי חשבון חיצוניים

  • החובות המוטלות על אדם בעל עיסוק כ"עצמאי" מול רשויות המס השונות
  • אם גייסתם משקיע ישראלי להפקת סרטכם - מגיע לו חיסוי מס, ההסבר לעיונכם
  • לעיתים קורה שיוצר עמל על יצירה במשך מס' שנות מס, ללא קבלת תמורה, או קבלת תמורה קטנה ע"ח בלבד ובסיום העבודה מתקבלת הכנסה גבוהה בשנת מס מסוימת ואז שיעורי המס החלים עליה גבוהים ביותר, הפתרון לפניכם
Bookmark and Share