facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

פרויקט קולנוע - קרן רבינוביץ′

קרן התומכת בהפקות סרטים עלילתיים באורך מלא, בדרמות, בסרטי תעודה, בסרטים ניסיוניים ובסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע


מאת: מערכת האיגוד   

כללי:
"פרויקט קולנוע" הוא מיזם משותף של קרן יהושע רבינוביץ' לאומנויות- תל אביב, קרן רקנאטי וסינמטק תל אביב.הפרויקט ממומן בחלקו בתמיכת משרד המדע התרבות והספורט, מנהל התרבות - מועצת הקולנוע, ובחלקו ממקורותיה העצמאיים של הקרן.
הקרן הינה קרן ציבורית התומכת בהפקות סרטים עלילתיים באורך מלא, בדרמות, בסרטי תעודה, בסרטים ניסיוניים ובסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע. לרוב השקעת הקרן בהפקה, כמו בכל הקרנות, היא חלקית ונדרשת השתתפות של משקיעים נוספים במימון ההפקה.ניתן להגיש בקשות לפרויקט קולנוע במקביל לבקשות המוגשות לקרנות אחרות.

מועדים:
ההגשה לכל המסלולים פתוחה כל השנה, למעט סרטי סטודנטים שלהם מיועד מועד ספציפי ופרסומים עליו ניתנים באמצעי התקשורת ובמגמות הקולנוע.


מסלולים:
הקרן מפעילה 3 מסלולים: הפקה, פיתוח ומסלול השלמה.
מסלול פיתוח: המענק הניתן הוא לרוב כ 40,000 ₪
מסלול הפקה: סכום המימון שניתן הוא בהתאם לכל פרויקט, לאחר בחינתו ע"י הקרן.
מסלול השלמה: סכום המימון שניתן הוא בהתאם לכל פרויקט, לאחר בחינתו ע"י הקרן.

המענקים במסלולים אלו ניתנים בתחומים הבאים:

1.סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא
מיועד לסרט שאורכו 80 דקות לפחות ועומד בהגדרות סרט ישראלי לפי תקנות הקולנוע.

2. סרטי תעודה
מיועד לסרטי תעודה העומדים בהגדרות סרט ישראלי לפי תקנות הקולנוע.

תנאים להגשה לתחומים אלו
יכולים להגיש בקשה יוצרי סרטים מפיקים ו/או במאים ו/או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון של שלוש שנים לפחות, או במאים בעלי השכלה פורמלית ותעודת סיום של בית ספר לקולנוע וניסיון מוכח בהפקת סרטים במסגרת בית הספר לקולנוע, או תסריטאים בעלי השכלה פורמלית וניסיון בכתיבת  תסריטים לסרט עלילתי / לדרמה / לסרט תעודה, שתסריט שלהם הופק. 

3. סרטי גמר של סטודנטים לקולנוע
רשאים להגיש בקשות תלמידים בבתי הספר לקולנוע ברחבי הארץ, בצירוף אישור הנהלת בית הספר שבו הם לומדים, על הסרט המוגש להיות מוכר ע"י בית הספר כסרט גמר.

תהליך המיון 
       
• הלקטורים  בתחום ההגשה בוחרים  את התסריטים העולים לשלב השני, מתוך כלל התסריטים שהוגשו
  לפרויקט קולנוע באותו התחום.

• מגישי התסריטים העולים לשלב השני, יוזמנו לפגישה בפני וועדה המייעצת ואחראית לתחום בו הוגש
  התסריט. בפגישה זו יהיו נוכחים המפיק, הבמאי והתסריטאי של הפרויקט המוגש. לקראת
  הפגישה יכולים המגישים לשלוח לפרויקט קולנוע כל חומר שלהערכתם יסייע לוועדה לקבל החלטה.

• בתום השלב השני תמליץ הוועדה המייעצת לאותו תחום להנהלת פרויקט  קולנוע על התסריטים או
  הסרטים המומלצים לתמיכה. הנהלת פרויקט קולנוע תאשר את התסריטים או הסרטים המועמדים לקבל 
  תמיכה, בהליך רגיל ובמקרים מיוחדים בהליך מזורז, על פי המלצת הוועדה המייעצת לאותו תחום.      

מידע כללי:
כתובת: רחוב החשמונאים 90, תל אביב
טלפון: 03-5255020 פקס: 03-5254920
מייל: info@cinemaproject.org.il 
אתר הקרן: www.cinemaproject.org.il

צוות הקרן ופרטי התקשרות:
מנכ"ל הקרן - גיורא עיני
 
סמנכ"ל הקרן - יואב אברמוביץ'
מנהלת הפקות - אסתי שדה
מזכירה - רונית קינן     


Bookmark and Share