facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה

קרן מקור פועלת לקידום ולעידוד היצירה המקורית בתחומי הדרמות לרבות סרטי טלוויזיה באורך מלא וסרטי תעודה בשלבי הפיתוח וההפקה 


מאת: מערכת האיגוד   

כללי
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה פועלת לעידוד היצירה המקורית בתחומי הדרמות, סרטי העלילה באורך מלא המיועדים לשידור בטלוויזיה וסרטי התעודה בישראל בשלבי הפיתוח וההפקה.
הקרן נוסדה בשנת 1996 ביוזמת מיכל רפאלי-כדורי, יו”ר המועצה לשידורי כבלים דאז וגדעון גנני ששימש כיועץ המועצה למדיניות שידור ותוכן.
עד שנת 2001 התרכזה הקרן בעידוד הפקות המקור לכבלים ובמסגרת זאת סייעה בהפקתם של כ-100 סרטים (בודדים וסדרות) בתחומי הדרמה והתעודה ששודרו בערוצי הכבלים השונים. כמו כן, סייעה הקרן בפיתוחם של תסריטים רבים שחלקם הניכר הופק בידי גורמים אחרים.

תחומי הגשה:

דרמות בודדות בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת בידי הקרן.

סרטי תעודה בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת בידי הקרן. סיוע בתחום זה יינתן בד"כ לסרטי תעודה בודדים וכן יישקל גם מתן סיוע לסדרות.

מסלולים כלליים:

מסלול 1- פיתוח פרויקטים:

לגבי דרמות בודדות- כתיבת תסריט ובמידת הצורך גם רכישת זכויות ליצירה קודמת, חזרות כתיבה, הכנת "ברייק דאון" מפורט וצילומי ניסיון.

לגבי סרטי תעודה (בודדים וסדרות) – תחקיר, כתיבת תסריט ובמידת הצורך גם צילומי ניסיון.


מסלול 2- הפקת פרויקטים:

במסלול זה הקרן תשקיע בביצוע מלא של המיזם מצילומו ועד לעריכתו הסופית.


מסלול 3 - השלמת הפקה:

במסלול זה יוענק מימון משלים לפיתוח או להפקה לפרויקטים שיימצאו ראויים לכך ושבשלב כלשהו תהיה קיימת לגביהם התחייבות מגורמים משדרים או אחרים למימון מרבית התקציב הנחוץ (הנותן מענה סביר לסעיפי "מתחת לקו") לביצוע הפיתוח או ההפקה.


מועדי ההגשה: 

החל משנת 2011  ניתן להגיש לקרן בקשות לפיתוח והפקת דרמות וסרטי תעודה באופן שוטף, זאת בנוסף למועדי נושא נקובים בתאריך ע"פ שיקול דעתה של הקרן.

מידע כללי:

כתובת:  רח' החשמל 18, תל אביב

טלפון: 03-5664746/50  פקס: 03-5664739

אתר:  www.kerenmakor.org.il


צוות הקרן ופרטי התקשרות:

מנכ"ל- גדעון גנני:  gidong@kerenmakor.org.il

מנהלת הפקות- ניבה מנדלבליט: nivam@kerenmakor.org.il


*  פירוט מלא נמצא באתר הקרן.


Bookmark and Share