facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

תיקון מבחני התמיכה ("מסמך הקריטריונים") למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

להלן עיקרי השינויים בקריטריונים החדשים לתמיכה בקולנוע, כפי שהוגדרו על ידי מועצת הקולנוע ונכנסו לתוקף החל מחודש ינואר 2014


מאת: מערכת האיגוד   

התמיכה הממשלתית בקולנוע בישראל מוסדרת בחוק הקולנוע, התשנ"ט- 1999.
תמיכה ממשלתית זו, הנועדה לקידום וליצירת סרטים, מועברת ליוצרים דרך חמש קרנות סיוע: קרן הקולנוע הישראלי, קרן רבינוביץ', קרן מקור, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן "גשר לקולנוע רב תרבותי".
במסגרת חלוקה זו מקבלים תמיכה גם מוסדות וגופים נלווים בתחום הקולנוע דוגמת סינמטקים, פסטיבלי סרטים ועוד.

מועצת הקולנוע, אשר הוקמה מכוח חוק זה, אמונה על ההחלטה אילו מוסדות יקבלו תמיכה. התמיכה מוסדרת באמצעות מבחנים לחלוקת כספי התמיכות ("מסמך הקריטריונים").
בחודש אוגוסט 2012 פנתה מועצת הקולנוע לקבלת הערות הציבור באשר לטיוטת התיקונים שניסחה למבחני התמיכה, ובחודש אוקטובר נשלחה תגובת איגוד הבמאיות והבמאים בנדון. במלאכת ניסוח ההמלצות נטלו חלק יו"ר האיגוד יריב הורוביץ, חבר הנהלה ערן קולירין, חברת ההנהלה לשעבר איילת ברגור ואחראי קידום היצירה המקורית לשעבר אסף כרמל. אחרי שאלו גיבשו את תגובת האיגוד היא הובאה לעיון כלל חברי הנהלה ואושרה על ידם.

תגובת איגוד הבמאיות והבמאים לטיוטת הקריטריונים החדשים לתמיכה בקולנוע

התגובות הנוספות שהוגשו למועצה על ידי שאר האיגודים, הקרנות השונות, גופי קולנוע ואישים נוספים

בחודש מרץ 2013 אושרו הקריטריונים החדשים על ידי שרת התרבות לימור לבנת. בפועל קריטריונים אלו נכנסו לתוקף בינואר 2014.

לקריאת נוסח הקריטריונים המאושר

 

 


הוסף תגובה
Bookmark and Share