facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קרנות מענקים מכרזים ומלגות

בעקבות פניית איגוד הבמאים: עודכנו נהלי ההשקעה במסלול הפקה של קרן הקולנוע הישראלי

לפי השינוי, מעתה במאים-ות ותסריטאים-ות יהיו זכאים להגיש שני פרויקטים באותו מועד הגשה. פניית האיגוד לקרן בבקשה לעדכון הנהלים הגיעה בעקבות הנוסח הקודם, לפיו: "במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש פרויקט/ סרט אחד בלבד בכל מועד השקעה בהפקה"


מאת: מערכת האיגוד    21/2/17

בעקבות פניית איגוד הבמאים לקרן הקולנוע הישראלי, הקרן נאותה לעדכן את נהליה במסלול השקעה בהפקה. בהתאם לשינוי, במאים-ות ותסריטאים-ות יהיו זכאים להגיש עד שני פרויקטים/ סרטים בכל מועד השקעה בהפקה במסלול שייבחרו (מרכזי/ ביכורים/ עצמאי); זאת, בתנאי שלפחות אחד מהפרויקטים חדש וטרם הוגש לקרן קודם לכן. 

פניית איגוד הבמאים לקרן בבקשה לעדכון הנהלים הגיעה בעקבות הנוסח הקודם, לפיו: "במאי ותסריטאי יהיו זכאים להגיש פרויקט/ סרט אחד בלבד בכל מועד השקעה בהפקה". איגוד הבמאים מודה לכתריאל שחורי ודויד ליפקינד מקרן הקולנוע הישראלי על שיתוף הפעולה.

הגשת הבקשות להשקעה בהפקה תעשה דרך מודול ההגשה באתר הקרן, באמצעות כניסה/הרשמה ל"איזור האישי",  במועדים שייקבעו מראש. 

לנוהל המעודכן ולפרטים נוספים על מסלולי ההשקעה בהפקה - www.filmfund.org.il.

לשאלות ובירורים - משרדי קרן הקולנוע הישראלי, שדרות יהודית 12, תל אביב, טל': 03-5628180


הוסף תגובה
Bookmark and Share