facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
אודות האיגוד

תקנון איגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)

תקנון האיגוד אושר על ידי רשם העמותות באוקטובר 2017 


מאת:    אוקטובר 2017

תקנון איגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)

1.  שם האיגוד

(א) בעברית: איגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)

(ב) באנגלית: (Directors Guild (R.A

2. מטרות האיגוד

(א)  לאגד ולייצג את במאי-ות הקולנוע, הטלוויזיה, האינטרנט והמדיה הדיגיטלית בישראל, להגן על האינטרסים המקצועיים, האמנותיים והכלכליים שלהם-ן.

(ב)  לטפח את הסולידאריות בין במאי-ות הקולנוע, הטלוויזיה, האינטרנט והמדיה הדיגיטלית בישראל.

(ג)  לטפח את היצירה הישראלית בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה, האינטרנט והמדיה הדיגיטלית בישראל ובעולם ולפעול לקידומה.

(ד) לשמור ולהגן על חופש הביטוי בישראל.

(ה)  לקדם את ההכרה בזכויות היוצרים של במאי-ות הקולנוע, הטלוויזיה, האינטרנט והמדיה הדיגיטלית בישראל, לפעול לפיתוח החקיקה בנושא, ולדאוג לשמירה עליהן.

(ו)  לפעול לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של במאים-ות בכל הז'אנרים בקולנוע, בטלוויזיה, באינטרנט ובמדיה הדיגיטלית.

3.  סמכויות האיגוד

(א)  לעשות כל פעולה שהיא, על פי שיקול דעתם של חברי-ות המוסדות המוסמכים של האיגוד, לשם קידום מטרותיו, לרבות ביצוע התקשרויות, חתימה על הסכמים, מזכרים, מסמכים והוראות, ייפוי כוח והתחייבויות, ביצוע עסקאות כספיות, שכירה
והשכרה, רכישה או קבלה של נכסים ו/או זכויות, ו/או התחייבויות מכל סוג שהוא, לשם קידום מטרות האיגוד.

(ב)  לנהל משא ומתן ולקיים קשרים ומגעים עם ארגונים וגופים שונים לשם קידום מטרות האיגוד.

(ג) נכסי האיגוד והכנסותיו משמשים אך ורק לקידום מטרות האיגוד. חלוקת רווחים או  טובות הנאה, בכל צורה שהיא בין חבריו-חברותיו, אסורה.

4.  חברות באיגוד

(א) החברות באיגוד והפעילות בו ובמוסדותיו מושתתים על עקרון התנדבותי שלא על מנת לקבל תמורה. עם זאת, האיגוד רשאי לאשר החזר הוצאות ליו"ר או לחברי-ות הנהלה על פי בקשה מיוחדת.

(ב)  חברי-ות האיגוד יהיו רשומים-ות בפנקס החברים.

(ג)  חבר-ת האיגוד לא י-תהיה אחראי-ת באופן אישי בגין פעולות האיגוד, עסקיו והתחייבויותיו.

(ד)  החברות באיגוד היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

5.  תנאים לחברות באיגוד

(א) רשאים-ות להתקבל לחברות באיגוד:

1.  במאי-ת קולנוע או טלוויזיה, עלילתי או דוקומנטרי, אשר ביים-ה סרט אחד לפחות באורך של 10 דקות לפחות, שהוקרן בבית קולנוע או שודר ברשת טלוויזיה, או שהוזמן על ידי מוסד מוכר, ציבורי או פרטי, ובלבד שלא מדובר בסרט סטודנטים או בסרט חובבים.

2. במאי-ת אשר ביים-ה פרסומות או/ו וידאו קליפים ו/או סדרת רשת, באורך מצטבר של 10 דקות לפחות, ששודרו ברשת טלוויזיה או באינטרנט, בכפוף לאישור הנהלת האיגוד.

3. בוגרי-ות בתי ספר לקולנוע, אשר ביימו לפחות סרט גמר אחד אשר הוקרן או שודר במסגרת אירוע הסיום של ביה"ס לקולנוע.

(ב) תנאים לחברות באיגוד של במאי-ות ז'אנרים נוספים יקבעו על ידי הנהלת האיגוד על פי התאמה לז'אנר הספציפי ויפורסמו באתר האיגוד.

(ג)  מועמדות חבר-ה שאינו-ה עומד בקריטריונים אלו תובא לדיון ואישור של ההנהלה שלא בנוכחותו של המועמד-ת, וההנהלה מוסמכת לאשר קבלתו-ה לאיגוד.

6. קבלת חברים-ות לאיגוד

(א) כל מי שרואה עצמו-ה מועמד-ת להיות חבר-ה באיגוד ואשר עומד-ת בתנאים לחברות המפורטים לעיל, י-תגיש בקשה בכתב להנהלת האיגוד על גבי טופס קבלת חברים שנוסח על ידי ההנהלה.

(ב) טופס קבלת חברים-ות יכלול פרטים על השכלתו-ה וניסיונו-ה המקצועי של המועמד-ת וכן התחייבות, בחתימת ידו-ה של המועמד-ת, לקיים את הוראות תקנון האיגוד  ואת החלטות האסיפה הכללית והנהלת האיגוד שהתקבלו עד לאותו מועד ומאותו מועד ואילך.

(ג) ההחלטה בדבר קבלת מועמד-ת כחבר-ה באיגוד נתונה בידי ההנהלה, היו"ר או בידי חבר-ת הנהלה שת-יוסמך לכך על ידי יו"ר העמותה. סירב היו"ר או מי מטעמו לקבל את המעומד-ת, י-תהא רשאי-ת אותו-ה מועמד-ת לערער על הסירוב בפני הנהלת האיגוד. סירבה ההנהלה לקבל מועמד-ת כחבר-ה באיגוד י-תהא רשאי-ת אותו-ה מועמד-ת לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה של האיגוד.

(ד) חבר-ה שת-יתקבל לאיגוד י-תשלם דמי חבר חודשיים כפי שייקבע על ידי ההנהלה מפעם לפעם. ההנהלה רשאית לאשר דמי חבר מופחתים או פטור מדמי חבר על פי קריטריונים שיקבעו על ידה .

7.   פקיעת חברות באיגוד

(א)  החברות באיגוד פוקעת

               (1)  בעת פטירת החבר-ה או בהכרזתו כפסול-ת דין.

               (2)   בעת פרישת החבר-ה מן האיגוד, כאשר הודעת פרישה בכתב תינתן  להנהלה שלושים יום מראש.

(ב) ההנהלה רשאית להחליט על הוצאת חבר-ה מן האיגוד מאחד מהטעמים הבאים:

(1) החבר-ה לא קיים את הוראות תקנון האיגוד או את החלטות מוסדותיה
     המוסמכים ופעל-ה באופן הפוגע באיגוד או במטרותיו.

(2)  החבר-ה הפסיק-ה לשלם דמי חבר.

(3) החבר-ה הורשע-ה בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג)  לא י-תוצא חבר-ה מן האיגוד אלא לאחר שנתנה לו-ה ההנהלה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו-יה לפניה, ולא י-תוצא חבר-ה מן האיגוד אלא לאחר שההנהלה התרתה בו-ה ונתנה לו-ה זמן סביר לתיקון המעוות.

(ד)  פקיעת החברות באיגוד אינה פוטרת מחובות שהגיעו לאיגוד מן החבר-ה ערב פקיעת חברותו-ה בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו-ה.

8.  זכויות חבר-ת האיגוד

(א)  חבר-ת האיגוד זכאי להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות משירותיו.

(ב)  חבר-ת האיגוד זכאי-ת להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו-ה קול אחד בכל הצבעה.

(ג)   חבר-ת האיגוד זכאי-ת לבחור ולהיבחר, וכן להציע מועמד-ת לבחירה, לכל אחד ממוסדות האיגוד.

(ד)  חבר-ת האיגוד זכאי-ת לקבל מידע על פעולות האיגוד וכן לקבל את פרסומי האיגוד.

(ה)  חבר-ת האיגוד זכאי-ת לסיוע והגנה של האיגוד, על פי החלטת היו"ר או ההנהלה.

9.  חובות חבר האיגוד

(א) חבר-ת האיגוד חייב-ת לכבד ולקיים את תקנון האיגוד וכן את כל החלטות האסיפה הכללית, ההנהלה וכל יתר מוסדותיו המוסמכים של האיגוד.

(ב)  חבר-ת האיגוד חייב-ת להפגין סולידאריות  כלפי שאר חברי-ות האיגוד ולשמור על כבוד האיגוד, חבריו וחברותיו.

10.  מתן הודעות לחבר-ה

הזמנה, התראה וכל הודעה אחרת של האיגוד לחבר-ה יינתנו בדואר אלקטרוני. חבר-ה שאין ברשותו-ה דואר אלקטרוני י-תודיע על כך לאיגוד וי-תקבל הודעות באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר על פי פרטיו-ה הרשומים באיגוד.
מתן התראה על הוצאת חבר-ה מן האיגוד או על פגיעה בפעילות יישלחו בדואר רשום למענו-ה של החבר-ה כפי שהוא מופיע ברשימת חברי האיגוד ועל החבר-ה לדאוג לעדכון פרטיו-ה במידה וישתנו.

11. מוסדות האיגוד

(א)  האסיפה הכללית

(1) חברי-ות האיגוד יתכנסו לפחות פעם בשנה לאסיפה כללית.

(2) יומה, שעתה, מיקומה וסדר יומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הנהלת האיגוד והאחריות לכינוסה נתונה בידי ההנהלה, שרשאית למנות לצורך כך חבר-ת הנהלה או עובד-ת האיגוד.

(3)  אסיפה כללית תכונס לאחר שניתנה הודעה לכל חברי וחברות האיגוד לפחות  20 ימים מראש ולא פחות מעשרה ימים במקרים דחופים, תוך ציון יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. כמו כן יפורסם מועד האסיפה המתוכנן באתר האיגוד באינטרנט .

(4)  בסדר יומה של אסיפה כללית קבועה ייכללו דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה וועדת הביקורת. האסיפה תדון בהם ותבחר חברי-ות הנהלה וועדת ביקורת.

(5)  אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי-ות האיגוד. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים-ות.

(6) לא נתכנס המניין האמור תוך מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תיפתח האסיפה והנוכחים-ות יהיו רשאים-ות לדון ולהחליט, יהיה מספרם-ן אשר יהיה. החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו  על פי סעיף זה יישלחו לכל חברי-ות האיגוד לא יאוחר מ-7 ימים אחרי קיום האסיפה. על פי דרישת עשירית מחברי-ות האיגוד תכונס אסיפה כללית נוספת לדיון מחודש בהחלטות שנתקבלו על פי סעיף זה.

(7) ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית מיוחדת. עליה לעשות כן לפי דרישה של ועדת הביקורת או על פי פנייה בכתב של עשירית מכלל חברי-ות האיגוד. לא כונסה אסיפה כללית תוך 21 יום מיום שהוגשה הדרישה לפי תקנת משנה זו, רשאים-ות הדורשים-ות לכנסה בעצמם-ן, ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות ע"י ההנהלה.

(8)  יושב-ת ראש האיגוד י-תנהל את האסיפה וי-תמנה אדם אחר למזכיר-ת האסיפה. המזכיר-ה י-תנהל את פרוטוקול האסיפה.

(9) ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים-ות. היו הקולות שקולים, רשאי-ת יושב-ת ראש האסיפה להכריע.

(10) ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת יד. ניתן לקיים הצבעה חשאית אם לפחות שליש מחברי-ות האיגוד הנוכחים-ות באסיפה דרשו זאת.

(11) פרוטוקול האסיפה ייחתם בידי יושב-ת ראש האסיפה, ומשנחתם בידו-ה יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

(ב) ההנהלה

(1)  לחבר-ת ההנהלה רשאי-ת להיבחר מי שהיה-היתה חבר-ה באיגוד לפחות שנה אחת ובנוסף ביים-ה סרט של 50 דקות לפחות אשר שודר או הוקרן בטלוויזיה או בקולנוע. ההנהלה מוסמכת להגמיש תנאי זה במקרים מיוחדים על פי המלצת יו"ר האיגוד.

(2) ההנהלה תמנה לפחות חמישה ועד חמישה עשר חברי-ות איגוד.

(3)  חברי-ות ההנהלה ייבחרו באסיפה הכללית. על אף האמור, הנהלת העמותה רשאית להחליט על צירוף חברי-ות הנהלה חדשים-ות בין מועדי האסיפות הכלליות. צירוף כאמור יאושר באסיפה הכללית הקרובה. 

(4)  חברי-ות הנהלה חדשים-ות ייבחרו בהצבעת ההנהלה, בלא נוכחות המועמד-ת. היו"ר י-תראיין את המועמד-ת להנהלה וי-תגיש את המלצתו-ה להנהלה לפני הצבעתה. הודעה רשמית תינתן למועמד-ת לאחר ישיבת ההנהלה.

(5)  חבר-חברת ההנהלה נבחר-ת לכהונה בת שנתיים הניתנת להארכה.

(6)  חבר-ת ההנהלה י-תקדיש ממרצו-ה ומזמנו-ה לקידום ענייני האיגוד וי-תתחייב להופיע לישיבות ההנהלה בצורה רציפה. במידה ונבצר ממנו-ה להגיע, עליו-ה ליידע את מזכירות האיגוד. אי הופעה ל-3 ישיבות רצופות יהווה עילה להדחת חבר-ת הנהלה מתפקידו-ה. עם זאת, במקרים מיוחדים ולבקשת חבר-ת ההנהלה, רשאית הנהלת האיגוד להימנע מהדחת חבר-ת ההנהלה מסיבה זו ולאפשר לו-ה להמשיך בתפקידו-ה ובלבד שלא י-תעדר עוד מישיבותיה. חבר-ת הנהלה י-תעשה עבודתו-ה בהתנדבות ולא י-תקבל תשלום עבור תרומתו-ה לאיגוד.

(7)  ההנהלה מוסמכת לבצע בשם האיגוד כל פעולה הדרושה לפי שיקול דעתה לשם השגת מטרות האיגוד, אשר לא יוחדה בחוק או בתקנון לגוף אחר.

(8)  חברי-ות ההנהלה יבחרו מתוכם-ן את יושב-ת ראש ההנהלה ואת ממלא מקומו-ה בהצבעה שתכלול לפחות חמישה חברי-ות הנהלה. היו"ר ת-יבחר לקדנציה בת שנתיים הניתנת להארכה אחת בת שנתיים על ידי ההנהלה.

(9)  חבר-ת הנהלה רשאי-ת להתפטר בכל עת מכהונתו-ה, כאשר הודעת התפטרות בכתב תינתן להנהלה 14 יום מראש. ועד ההנהלה רשאי-ת למנות חבר-ה מחליף-ה במקומו-ה של החבר-ה הפורש-ת, אולם אינו חייב לעשות כן ובלבד שמספר חברי-ות ההנהלה לא יפחת מחמישה.

(10) כל עוד תמנה ההנהלה חמישה חברים-ות או יותר לא תפגע פעילותה. פחת מספר חברי-ות ההנהלה לארבעה או פחות, ולא צלחו מאמצי גיוס חברים-ות ישירות להנהלה, יי-תכנס יו"ר ההנהלה אסיפה כללית שלא מן המניין בהזדמנות הקרובה ובה ייבחרו חברי-ות הנהלה חדשים.

(11)  חבר-ת ההנהלה י-תחדל לכהן אם -

   (א) הגיש-ה את התפטרותו-ה בכתב או הודיע-ה על התפטרותו-ה בישיבת הנהלה.

   (ב)  החליטה ההנהלה להעביר אותו-ה מתפקידו וזאת ברוב של 75% מחברי-ות
         ההנהלה המכהנת, לאחר שניתנה לחבר-ה הזכות לטעון בפניה.

    (ג)  חדל-ה להיות חבר-ה באיגוד.

    (ד)   העבירה אותו האסיפה הכללית מכהונתו-ה.

(12)  באחריות היו"ר להודיע לחבר-ת ההנהלה על הפסקת כהונתו-ה בשל אחת מהסיבות הנ"ל.

(13)  ההנהלה רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, מקומן, ההזמנה להן וסדר יומן. מנין חברי-ות ההנהלה הדרוש לישיבת הנהלה הוא לפחות שלושה אשר אחד-ת מהם הוא היו"ר, ובמידה ויבצר ממנו-ה להיות נוכח-ת, ממלא-ת מקום היו"ר.

(14)  החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים בהצבעה אישית. אם בהצבעה אישית הקולות שקולים י-תשמש קולו-ה של היו"ר כקול כפול. החלטת הנהלה יכול שתתקבל גם שלא בישיבת ההנהלה על ידי הצבעה טלפונית ו/או בהצבעה באמצעות דוא"ל, ברוב של מרבית חברי-ות ההנהלה. על קבלת החלטה כאמור יודע לחברי-ות ההנהלה בדוא"ל .

(15) יו"ר ההנהלה י-תנהל את ישיבותיה. ההנהלה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה והוא ישמר בארכיון האיגוד.

(16) נבצר מיושב-ת ראש ההנהלה למלא את תפקידו-ה, י-תשמש ממלא-ת מקומו-ה כיו"ר ההנהלה.

(17) ההנהלה רשאית למנות בעלי-ות תפקידים באיגוד, בשכר או בהתנדבות, לקבל ולפטר עובדים-ות וכן להתקשר בשם האיגוד בכל ההתקשרויות וההתחייבויות כפי שתמצא לנכון במסגרת מטרות האיגוד. ההנהלה רשאית להחליט להחזיר לנושאי-ות תפקידים באיגוד הוצאות בפועל שהוציאו במסגרת תפקידם-ן. לא ניתן להעסיק אדם בשכר או לפטרו-ה משירות האיגוד ללא שהובא הדבר לדיון פתוח בהנהלה ללא נוכחותו-ה בישיבה זו.

(18) היו"ר רשאי-ת להחליט על הפסקת עבודה של אחד-ת מנושאי-ות התפקידים,   
        בכפוף לאישור חברי-ות ההנהלה בישיבה הקרובה. באם ההנהלה לא התכנסה במועדה תתקיים הצבעה טלפונית או     בדוא"ל.

(19) ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה-חברותיה לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותה ולקבוע את הרכב החתימות, ולבצע בשם האיגוד פעולות שהן בתחום סמכות ההנהלה.

(20) ההנהלה רשאית למנות ועדות משנה לכל עניין שתראה לנכון הקשור בפעילות האיגוד ומטרותיו. ועדות המשנה ידווחו להנהלה באופן שוטף על פעילותן.

(21)  חברי-ות ההנהלה והיו"ר זכאים-ות לקבל מהעמותה גמול והחזר הוצאות עד לסכום    המקסימלי הקבוע בתקנות העמותות (גמול ליו"ר ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) תשס"ט-2009. ההנהלה מוסמכת להחליט על שיעור התשלום וכן על הפסקה זמנית בתשלומי גמול והחזר הוצאות כאמור.

(ג)    תפקיד היו"ר

(א)  תפקיד היו"ר להיות אחראי-ת על ניהול האיגוד באופן שוטף ולייצג את
      האיגוד וענייניו מול כל הגופים והארגונים איתם הוא-היא בא-ה במגע. חתימת היו"ר על מסמכים והתחייבויות בשם האיגוד תחייב את האיגוד.

(ב)  במקרה של שוויון בהצבעת חברי-ות ההנהלה, י-תחשב קולו-ה של היו"ר כקול כפול.       

(ג) מחובתו-ה של היו"ר לדווח על פעילותו להנהלה במהלך ישיבותיה.
.

(ד) ועדת ביקורת

(1)  הוראות תקנון זה אינן גורעות מסמכות האסיפה הכללית להחליט על מינוי רו"ח או גוף מבקר בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק העמותות, ויחולו בהעדר החלטה כאמור.

(2)  ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים-ות. פחת מספרם-ן של החברים-ות בשל הפסקת כהונתו-ה של חבר-ה, תכהן הועדה במספר חברים-ות מופחת עד לבחירת חברים-ות נוספים-ות באסיפה הכללית. על אף האמור, ועדת הביקורת רשאית להחליט על צירוף חבר-ת ועדה חדש-ה בין מועדי האסיפות הכלליות. צירוף זה יאושר כאמור באסיפה הכללית הקרובה.

(3) האסיפה הכללית תמנה אחד מהחברים-ות לכהונת יושב-ת ראש הוועדה והוא-היא
י-תנהל את ישיבותיה. 

(4) ועדת הביקורת תבדוק, כפי שתמצא לנכון, את ענייניו הכספיים והאחרים של האיגוד, את פנקסיו ומסמכיו, ותביא לפני האסיפה הכללית דין וחשבון בעניין פעולות הנהלת האיגוד ושאר מוסדותיו.

(5) הוראות בדבר הפסקת חברות בהנהלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

(6) ההנהלה תקיים ישיבה עם ועדת הביקורת וזאת על פי בקשה בכתב של ועדת הביקורת לפחות חמישה עשר יום מראש.

(7) ועדת הביקורת תגיש דין וחשבון בכתב לאסיפה הכללית ונציג-ה מטעמה רשאי-ת להקריא אותו באסיפה.

(8) חברי-ות ועדת הביקורת זכאים-ות לקבל מהעמותה גמול והחזר הוצאות עד לסכום המקסימלי הקבוע בתקנות העמותות (גמול ליו"ר ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) תשס"ט-2009. ההנהלה מוסמכת להחליט על שיעור התשלום וכן על הפסקה זמנית בתשלומי גמול והחזר הוצאות כאמור. החליטה ההנהלה שלא לאשר תשלום גמול והחזר הוצאות, שלא לאשרם בסכום שנתבקש על ידי חבר/י-ות ועדת הביקורת, או להפסיק את תשלומם, האסיפה הכללית מוסמכת לדון בנושא ולשנות החלטה זו, על פי בקשה של חבר/י-ות ועדת הביקורת.

 (א) ניהול חשבונות האיגוד

האיגוד ינהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקותיו ומצבו הכספי. ההנהלה רשאית למנות רואה-ת חשבון שי-תבקר את חשבונות האיגוד וי-תערוך את מאזנו.

(ב) הנהלת האיגוד תביא לפני כל אסיפה כללית שנתית מאזן ודין וחשבון של הכנסות האיגוד והוצאותיו. הדין וחשבון יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה.

(ג) לאיגוד יהיה חשבון או חשבונות בנקאיים וכל ענייני הכספים יתנהלו באמצעות חשבונות אלה בלבד. הפעילות הבנקאית של האיגוד, לרבות שיקים והוראות תשלום אחרות של האיגוד, יחתמו בידי חברי-ות ההנהלה שהוסמכו לכך בהתאם לסעיף 11(ב)(19) לעיל.

(ד)  כל חבר-ת איגוד רשאי-ת, בתיאום מראש, לעיין בשעות פעילות האיגוד במסמכי האיגוד, חשבונאים ואחרים, ולקבל מכל חבר-ת הנהלה ומכל עובד-ת איגוד כל מסמך שברשותם-ן.

13. פירוק האיגוד

(א)  פורק האיגוד ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם נשארו נכסים, יועברו אותם נכסים לידי איגוד או עמותה אחרת על פי החלטת האסיפה הכללית. האסיפה הכללית תבחר, לשם העברת הנכסים, בגוף ציבורי העוסק בענייני קולנוע או
 אמנות אשר מטרותיו קרובות למטרות האיגוד.


הוסף תגובה
Bookmark and Share