facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
קולות קוראים של מפעל הפיס

קולות קוראים של מפעל הפיס

מועצת מפעל הפיס לתרבות תעניק מלגות סיוע בהפקת סדרות טלוויזיה וסרטי אנימציה קצרים. תאריך אחרון להגשת בקשות - 4/2


מאת: מערכת האיגוד    11/1/18

מועצת מפעל הפיס לתרבות פרסמה שני קולות קוראים: לתמיכה בהפקת סדרות דרמה המוגדרות "סוגה עילית", וכן, לתמיכה בהפקת סרטי אנימציה קצרים. בשני המסלולים, הסיוע הכספי מיועד לפרויקטים שיושלמו תוך שנתיים וחצי (יוני 2020). 

במסלול להפקת סדרות דרמה "איכותיות", סכום המענק, לכל בקשה שתאושר, צפוי להיות בין 250-400 אלף שקלים. רשאי-ת להגיש בקשה: תאגיד שהוא חברת הפקה עצמאית (שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר). היוצר-ת, לעניין הפרויקט, הוא התסריטאי-ת.

במסלול להפקת סרטי אנימציה קצרים, התמיכה מיועדת ליוצרים ישראלים-ות, שאינם סטודנטים-ות. סכום המענק במסלול זה צפוי להיות בין 75-150 אלף שקלים, לכל בקשה שתאושר. רשאי-ת להגיש: יוצר-ת (יחיד-ה) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר-ת, העומדים-ות בתנאי הסף. מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות עבור יוצרים-ות שונים. יוצר-ת, לעניין פרויקט זה, הוא אחד מהבאים: הבמאי-ת או התסריטאי-ת או אנימטור-ית הסרט.

תאריך אחרון להגשות בשני המסלולים-  4/2/2018

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


Bookmark and Share