facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
מכרז איגוד הבמאיות והבמאים לתמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראליים

מכרז איגוד הבמאיות והבמאים לתמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראליים

במטרה לעודד מחקרים וכתיבה בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראליים, איגוד הבמאיות והבמאים מודיע על מכרז מיוחד להענקת תמיכה לעוסקים-ות במלאכה. תאריך אחרון להגשת מועמדויות - 23/7


מאת: מערכת האיגוד    22/6/17

איגוד הבמאיות והבמאים מקיים זו השנה השלישית מכרז לתמיכה בפרסומים בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראליים. בבסיס היוזמה עומד הרצון לעודד פרסום מחקרים מקוריים וכתיבה ישראלית שיש בהם כדי לתרום להעשרת השיח בנושא קולנוע וטלוויזיה בפרט, ולהעשרת השיח הציבורי בכלל.

לאור העובדה שחוקרים-ות ויוצרים-ות נתקלים, בדרך כלל, בלא מעט קשיים בדרך לפרסום, ולא פעם נאלצים לממן את ההוצאות מכיסם, מטרת המכרז, בין השאר, להקל ולסייע לאותם חוקרים ויוצרים בפרסום עבודותיהם.  

זכאים-ות להגיש מועמדות למכרז: כותבים-ות ישראלים אשר ערכו מחקר/פרסום בנושא קולנוע וטלוויזיה ישראליים, ושהתקשרו עם הוצאת ספרים ו/או גוף אחר מוכר ובעל מוניטין לצורך פרסום. יודגש כי הסכום שיעניק האיגוד יהווה השלמה בלבד להשקעה ראשונית קיימת. ההגשה למכרז אפשרית גם לבקשות תמיכה בכתבי עת מקוונים נתמכים, אך אינה מיועדת לתרגום של כתבי יד קיימים.

הגשת מועמדות תהיה באמצעות טופס רישום. על המגיש-ה לפרט בטופס את היקף הסיוע הדרוש ולצרף עותק של המחקר/היצירה, וכן, אישור מהגוף המוציא לאור/ תומך בדבר כוונתו לפרסם את המחקר/ספר, לרבות לוח זמנים לפרסום ומסמך מטעם המוציא לאור שמפרט באופן מלא את תקציב הפרסום.

איגוד הבמאיות והבמאים יעמיד 10,000 שקלים לצורך הענקת התמיכה. ועדת המכרז תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם במכרז יהיה זוכה אחד או שיחלקו בו מספר זוכים-ות. במקרה האחרון, תחליט הוועדה על אופן חלוקת סכום התמיכה בין הזוכים-ות.

בוועדת המכרז יישבו יו"ר איגוד הבמאיות והבמאים ושלושה לקטורים-ות - כולם יבצעו את תפקידם בהתנדבות. הוועדה תהיה רשאית לפנות למציעים-ות, להציג להם שאלות לגבי בקשתם ולקבל הבהרות.

כתובת דוא"ל למשלוח טופס ההרשמה והחומרים: info@directorsguild.org.il.
תשובות יימסרו במחצית השנייה של חודש ספטמבר.

תאריך אחרון להגשת מועמדויות - 23/7/17.

לתקנון מכרז איגוד הבמאיות והבמאים


הוסף תגובה
Bookmark and Share